Dział utrzymania ruchu i planowania produkcji – wsparcie i współpraca

637

Planowanie i harmonogramowanie produkcji wiąże się w dużej mierze ze zbieraniem informacji z różnych działów. Choć to nieoczywiste, dział utrzymania ruchu odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę. Wystarczy pomyśleć o sytuacji, gdy planista przez pomyłkę nie uwzględnił w planie planowej konserwacji maszyny. To, że cały trud, włożony w ułożenie harmonogramu, poszedł na marne, to najmniejszy problem. Będzie on jednak dużo większy, jeżeli maszyna ulegnie awarii, a przedsiębiorstwo poniesie z tego tytułu znaczące, finansowe straty. Czy można temu zapobiec?

Utrzymanie ruchu z systemem APS

To przestrzeń do wykorzystania np.systemu APS i jego funkcjonalności.APS opiera się na wyrażeniach logicznych, za pomocą których opisuje określone przez użytkowników zdarzenia, występujące podczas procesu produkcji. Tak planuje procesy produkcyjne, by były one wykonalne. Co więcej, dzięki integracji z systemem MES pozwala śledzić ich przebieg.Równocześnie daje możliwość rezerwacji czasu niezbędnego do przeprowadzenia kalibracji lub konserwacji maszyn i urządzeń. To ważne, ponieważ czynności produkcyjne bywają skomplikowane, więc jeden parametr określający proces bardzo rzadko wystarczy do ich precyzyjnego odwzorowania. Lekarstwem na to jest właśnie system APS i jego funkcjonalność, polegająca na tworzeniu wielu, działających w tym samym czasie parametrów. Umożliwiają one wywołanie tych samych bądź różnych zdarzeń. Najprościej będzie przedstawić to na przykładzie.

 

Załóżmy, że oprócz konserwacji urządzeń po wyprodukowaniu 500 elementów, trzeba przeprowadzić kalibrację po każdych 100 wytworzonych elementach. W takiej sytuacji system musi zarezerwować krótszy bądź dłuższy czas (zależnie od typu przezbrojenia)na zrealizowanie tych zadań. Dodatkowo, przy każdej zmianie surowca z A na B należy wykonać dodatkowe przezbrojenie(np. wymianę matrycy) bez względu na liczbę wyprodukowanych elementów. W przypadku wymian np. oleju, poza samą ilością cykli przepracowanych przez maszynę, ograniczeniem staje się również czas jego wykorzystania, który upływa niezależnie od pracy bądź postoju maszyny i jest kolejnym ograniczeniem koniecznym do uwzględnienia.

Planowanie produkcji w praktyce

Przyglądając się funkcjonowaniu działu utrzymania ruchu, nie możemy zapominać o pracownikach, którzy są odpowiedzialni za konserwację urządzeń. Każdy ma określone kompetencje i ograniczoną dostępność czasową, co ma duże znaczenie podczas harmonogramowania produkcji. Efektywne planowanie produkcji i praca nad utrzymaniem ruchu pełnią wtedy jeszcze ważniejszą rolę. W takiej sytuacji nie wystarczy tylko harmonogramowanie pracy maszyn – trzeba również monitorować i analizować obciążenie działu utrzymania ruchu oraz dokładnie planować procesy utrzymaniowe. Co nam to da? Przede wszystkim pewność, że jeden pracownik (specjalista) nie zostanie oddelegowany do wykonania kilku prac w tym samym czasie oraz że zaplanowane czynności UR będą skorelowane z dostępnością zasobów działu. Ponadto będą wykonywane przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.To ważne, gdy czynności utrzymaniowe przeprowadzane są przez specjalizowane brygady w przedsiębiorstwie bądź są zlecane na zewnątrz.

Planowanie produkcji a remonty

Warto również podkreślić, że systemy APS umożliwiają wkomponowanie w plan produkcji harmonogramu przeglądów i remontów. Każda taka czynność może być scharakteryzowana w APS swoim BOM-em i marszrutą technologiczną. Kilka wymienionych wyżej funkcjonalności wpisuje się też w ogólną tematykę TPM (poprawa komunikacji między produkcją a UR, stosowaniem prewencyjnych zasad utrzymania urządzeń etc.).W takim kontekście nie sposób nie dostrzec korzyści biznesowych z podniesienia efektywności pracy maszyn, urządzeń, narzędzi, ale również służb UR.
Oprócz tego, powstały harmonogram staje się podstawą do wewnętrznych analiz oraz sygnałem, do jakich kolejnych działań powinien przygotować się dział utrzymania ruchu.

Harmonogramowanie produkcji a utrzymanie ruchu

Wszystkie opisane wyżej przykłady to zaledwie ułamek zakresu współpracy działu, który odpowiada za harmonogramowanie produkcji z tym, który zajmuje się utrzymaniem ruchu. Można by je mnożyć w nieskończoność, ponieważ każda branża i każde przedsiębiorstwo funkcjonują w oparciu o charakterystyczne dla siebie cechy i procesy. Tym, co wesprze i usprawni ich działanie, są także inne systemy, np. klasy CMMS czy te, które wpisują się we wspomnianą już filozofię TPM. Nie zapominajmy przy tym, że zamierzony efekt uzyskamy jedynie wtedy, gdy wszystkie dostępne narzędzia będą ze sobą współpracować. Dopiero pełna wiedza i kompletne informacje dadzą ich użytkownikom szansę na podjęcie trafnej decyzji.

Źródło: eqsystem.pl