Systemy klasy CMMS

304

Trudno nie zauważyć rosnącej roli CMMS, czyli skomputeryzowanych systemów wspomagających utrzymanie ruchu, we współczesnych przedsiębiorstwach. Nowa era UR, która rozpoczęła się wraz z rozwojem informatyzacji firm, otrzymuje coraz to nowsze narzędzia, które ułatwiają zadanie, jakim jest zapewnienie ciągłości pracy linii produkcyjnych. W tym artykule przyjrzymy się kilku popularnym programom i odpowiemy na pytanie, jakie funkcje powinien spełniać dobry CMMS.

Definicji CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems) jest co najmniej kilka, a niemal każda uwzględnia walory ekonomiczne, jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu. Zdaniem W. Cato i R. Mobley’a, CMMS jest zintegrowanym zestawem programów komputerowych oraz plików stworzonych w celu zapewnienia swoim użytkownikom wydajnych i opłacalnych narzędzi wspomagających zarządzanie olbrzymią ilością danych pochodzących z procesów utrzymania ruchu, a także wspomagającym procesy inwentaryzacji parku maszynowego oraz zakupów. Z kolei Zhang, Li oraz Huo opisali CMMS jako system umożliwiający uzasadnioną ekonomicznie integrację właściwych operacji utrzymania ruchu, ich planowania oraz uzyskiwania informacji zwrotnych poprzez właściwe generowanie zleceń, śledzenia postępów prac oraz kosztów.

W ślad za popularyzacją wdrażania systemów komputerowych w UR, na rynku pojawiło się i nadal pojawia szereg programów CMMS, które różnią się m.in. poziomem zaawansowania i ilością funkcji. W Polsce znaleźć można już kilkadziesiąt tego typu przykładów. Poniżej w wielkim skrócie zaprezentujemy kilka z nich.

Systemy klasy CMMS – przykłady

API PRO – ten system narodził się w Danii, ale zdobył uznanie w całej Europie. Jego mocną stroną jest to, że można go w dość prosty i stosunkowo szybki sposób implementować w każdej firmie, bez względu na jej wymagania i specyfikę. API PRO ma przyjazny interfejs, a do tego nadaje się do obsługi firm posiadających wiele oddziałów i działających w różnych krajach. Użytkownicy zwracają także uwagę na przydatną funkcję zarządzania kosztową stroną utrzymania ruchu. Oprócz tego obsługuje typowe dla UR funkcje, takie jak naprawy i remonty, zaopatrzenie, inspekcje i kalibracje czy magazyn części zamiennych.

Agility CMMS – to program nowej generacji, oparty o przeglądarkę internetową. Zapewnia on wszystkie funkcje niezbędne do kompleksowego zarządzania majątkiem technicznym przedsiębiorstwa oraz pracą wewnętrznych służb technicznych i zewnętrznych firm serwisowych. Systemu AGILITY można używać za pośrednictwem komputera lub aplikacji dla urządzeń mobilnych Agility for Android. Aplikacja wykorzystuje technologię m.in. do rejestrowania aktywności serwisowej, dostarczania automatycznych wstępnych ocen i szacunków, śledzenia dokładnego czasu poświęconego na daną pracę czy zarządzanie magazynem.

Eurotronic ZMT – (ZMT- Zarządzanie Majątkiem Trwałym) umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie urządzeń, budynków, instalacji, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy też planowanych działaniach serwisowych. Przy jego pomocy można zaplanować harmonogram czasu pracy pracowników własnych i zewnętrznych firm serwisujących wraz z informacjami o stawkach godzinowych, uprawnieniach i szkoleniach. Walorem programu jest także szybka rejestracja zdarzeń awaryjnych w odniesieniu do konkretnego obiektu, następnie rozliczenie wykonanej pracy własnej jak i działań zewnętrznych firm serwisowych. Użytkownicy cenią sobie także prosty i szybki eksport danych do Excela, a także mobilną wersję systemu, pozwalającą na pracę w miejscu awarii, za pośrednictwem terminala PDA, tabletu lub smartfona.

Infor EAM to kolejne narzędzie zaproponowane przez Eurotronic. Jego twórcy obrali za cel zwiększania zwrotu z inwestycji w środki trwałe poprzez poprawę dostępności i niezawodności urządzeń, optymalizację kosztów komponentów i zużywanej energii oraz zapewniane zgodności konfiguracji obiektów z obowiązującymi przepisami. System w znacznym stopniu pomaga kontrolować koszty związane z wykonawcami zewnętrznymi, dostawcami oraz ich gwarancjami na dostarczane komponenty i usługi. Podobnie jak ZMT, można go obsługiwać za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak tablet. Funkcje, które są szczególnie przydatne dla pracowników utrzymania ruchu, to m.in. zgłaszanie uszkodzeń wymagających interwencji serwisu lub służb utrzymania ruchu, tworzenie, planowanie, budżetowanie i realizacja zleceń pracy, kalkulowanie wszelkich zasobów niezbędnych do realizacji zakresów prac, planowanie i harmonogramowanie wykorzystania własnych pracowników służb utrzymania ruchu, raportowanie postępu prac oraz pobrań i zużycia materiałów a także klasyfikowanie objawów, uszkodzeń, ich przyczyn oraz podejmowanych działań dla potrzeb statystyk niezawodności oraz analizy RCM.

Plan9000.net to całkowicie polskie oprogramowanie wspomagające pracę UR. Za jego pośrednictwem możliwe jest ewidencjonowanie urządzeń, zarządzanie i nadzór nad realizacją prac , sygnalizowanie konieczności podjęcia działań modernizacyjnych lub remontowych, realizacja stanu realizacji zgłoszeń oraz planowanie i nadzór nad realizacją projektów wraz z ich nadzorowaniem. Narzędzie umożliwia także ewidencję pracowników, ich kompetencji oraz czasu pracy w ramach zleceń. Pod względem finansowym ten CMMS pozwala nie tylko na wgląd do kosztów prac i nakładów inwestycyjnych, ale także na filtrowanie ich w odniesieniu np. do urządzenia czy stanowiska pracy. Dopełnieniem tego zestawu funkcji jest zarządzanie magazynem technicznym i dokumentami magazynowymi. Plan9000.net może korzystać z serwera zainstalowanego zarówno w zasobach własnych przedsiębiorstwa, jaki w chmurze, co pozwala na pracę bez angażowania własnych zasobów IT w modelu SaaS – oprogramowanie jako usługa.