Zrobotyzowane spawanie TIG

47

Spawanie metodą TIG to technologia znana od lat 30 ubiegłego wieku, która została opracowana w USA. Definicja spawania metodą TIG to łączenie elementów z wykorzystaniem ciepła łuku spawalniczego jarzącego się między nietopliwą elektrodą wykonaną z wolframu z domieszkami innych pierwiastków a elementem spawanym.

Proces może być prowadzony zarówno z wykorzystaniem spoiwa, a także w przypadku spawania elementów cienkościennych bez konieczności zastosowania spoiwa. Wg normy EN ISO 4063:2011 do technologii TIG przypisano numer 141, natomiast TIG bez dodatku spoiwa sklasyfikowano jako 142.

     Spawanie metodą TIG jest uznawane przez adeptów spawalnictwa za  jedną z najtrudniejszych technologii ręcznego spawania.

Może to wynikać z faktu prowadzenia procesu zazwyczaj oburącz, a jednocześnie wysokim wymogom jakościowym stawianym złączom. Natomiast warunki prowadzenia procesu są uznawane za jedną z większym zalet metody.

     Co jednak ciekawe, mniejsza w odniesieniu do metod MIG/MAG ilość szkodliwych gazów i  pyłów spawalniczych, a także znacznie zredukowany hałas generowany podczas prowadzenia spawania powodują polepszenie warunków pracy spawacza.

     Poddając analizie ilość certyfikowanych przez naszą jednostkę spawaczy (na podstawie danych TÜV Thüringen Polska) można wskazać, iż na chwilę obecną spawanie metodą TIG jest drugą najpopularniejszą technologią po spawaniu metodą MAG. Poddając analizie rynek sprzedaży źródeł do spawania również można potwierdzić powyższy trend.

Uzyskanie wysokojakościowych spoin spełniających wysokie wymagania jakościowe uwarunkowane jest od doświadczeniem i zdolnościami manualnymi spawacza.

Spoiny wykonywane z zastosowaniem technologii TIG uznawane są za cechujące się bardzo wysokimi własnościami mechanicznymi i dobrą estetyką połączeń. Dla konstrukcji odpowiedzialnych, od których wymagane są najwyższe własności bardzo często zalecane jest wykonywanie połączeń z zastosowaniem technologii TIG.

Jednym z najpowszechniejszych zastosowań technologii spawania tą metodą jest wytwarzanie konstrukcji rurociągowych. Połączenia spawane rur szczególnie transportujących media agresywne, są obarczone dużą odpowiedzialnością. Od spoin czołowych rur będących częścią odpowiedzialnej konstrukcji wymagane są najwyższe własności i estetyka połączenia. Spoiny czołowe rur poddawane są wnikliwym badaniom prowadzonym przez certyfikowany personelu kontroli jakości.

Dla połączeń rur o większych grubościach ścianki spotykane są rozwiązania procesów kombinowanych, gdzie warstwa graniowa/przetopowa wykonywana jest z zastosowaniem technologii TIG, natomiast kolejne ściegi wypełniające z zastosowaniem metod 135, 136, 138, 111 lub 121. Takie rozwiązanie stosowane jest z uwagi na mało wydajny, ręczny charakter spawania TIG, który stosujemy jedynie na ścieg przetopowy. Natomiast wykorzystanie pozostałych technologii pozwala na wydajne wypełnienie rowka spawalniczego ze względu na, zazwyczaj półautomatyczny bądź automatyczny, wysokowydajny charakter procesów.