Instalacje technologiczne dla przemysłu cukrowniczego

220

Nawiew od dołu realizowany jest z wykorzystaniem grzybków nawiewnych. Nad cukrem instalacja nawiewna składa się z jednego pierścienia, podwieszonego pod kopułą, w którym nawiercono otwory nawiewne. Parametry nawiewanego powietrza (ilość powietrza, temperatura, wilgotność) są kontrolowane i regulowane przez system czujników zabudowanych na centrali oraz na przewodach kondycjonujących. Wywiew z silosu jest realizowany poprzez instalację odciągowo-odpylającą.

Powietrze nawiewane do komory podsilosowej kompensuje pracę układu odpylającego oraz dostarcza świeże powietrze dla pracującego personelu. Centrala wentylacyjna wyposażona została głównie w komorę mieszania, nagrzewnicę wodną, filtry oraz wentylator. W komorze mieszania następuje zmieszanie powietrza zewnętrznego z powietrzem nawracanym z układu odpylania. Następnie powietrze jest dogrzewane w nagrzewnicy wodnej.

Wentylator nawiewny zostanie uruchomiony równolegle z wentylatorem odciągowym. Wywiew z komory podsilosowej jest realizowany poprzez instalację odciągowo-odpylającą. Oczyszczone z pyłu powietrze może zostać skierowane wentylatorem do centrali klimatyzacyjnej i powtórnie wykorzystane w układzie.

Zasada pracy instalacji wentylacji obsługującej stację załadunku cukrowozów jest analogiczna do układu obsługującego komorę podsilosową.

Instalacja odpylająco-odciągowa

W celu usunięcia pyłu powstającego w trakcie transportu i magazynowania cukru została zaprojektowana i wykonana instalacja odpylania. Medium odpylanym jest pył cukrowy, który jest pod względem wybuchowości substancją niezwykle niebezpieczną, ponieważ posiada bardzo wysokie ciśnienie wybuchu przy stosunkowo niskiej wartości parametru MIE. W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze parametry pyłu cukrowego.

Tab. 1. Parametry wybuchowości pyłu cukrowego
Tab. 1. Parametry wybuchowości pyłu cukrowego

W obiekcie zaprojektowano oraz wykonano trzy instalacje odpylające:

  • instalację odpylania komory silosu,
  • instalację odpylania przesypów w pomieszczeniu silosu,
  • instalację odpylania przesypów cukru w budynku technicznym.

Instalacja odpylania komory silosu odciąga z jej górnej części zapylone powietrze. Łączna ilość odciąganego i kierowanego do odpylni zapylonego powietrza wynosi kilkanaście tysięcy m3/h. Odciągane powietrze przepływa układem kanałów przez filtr workowy i poprzez wentylator promieniowy kierowane jest w zależności od potrzeb do centrali klimatyzacyjnej lub wyrzucane jest na zewnątrz. W instalacji odpylającej zastosowano filtr workowy zabezpieczony panelem dekompresyjnym z wyprowadzeniem fali dekompresji kanałem na zewnątrz budynku. Przed filtrem, jako zabezpieczenie przed przedostaniem się wybuchu w kierunku odpylanej technologii, zastosowano klapę zwrotną.

Ze względu na prowadzenie przewodów pionowo wzdłuż silosu została wykonana specjalna podkonstrukcja mocująca przewody do silosu. Prowadzona instalacja składa się z dwóch rurociągów o średnicach Ø600 i Ø710 mm. Oba rurociągi zostały ocieplone wełną mineralną o odpowiedniej grubości. Rurociągi zamontowano od poziomu gruntu do wysokości 57,2 m.