Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych

343

Wysoka jakość rozwiązań daje pewność

Wymiana prostych zacisków uziemiających na wysokiej jakości certyfikowane systemy kontroli uziemienia dla łącznie 22 różnych stanowisk produkcyjnych w znaczny sposób przyczyniła się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakładzie i jednocześnie pozwoliła spełnić wymagania stawiane przez ubezpieczyciela.

Obowiązek ochrony przed elektrycznością statyczną

Warto pamiętać, że przy produkcji różnego rodzaju surowców stosowane są substancje, których minimalna energia zapłonu jest naprawdę bardzo niska, a tym samym większa jest ich zdolność zapłonowa (np. metanol 0,14 mJ, octan etylu 0,46 mJ, żywica epoksydowa 9 mJ). W związku z tym należy zadbać o wyposażenie instalacji i urządzeń technicznych oraz technologicznych (przewody rurowe, pojemniki) w odpowiednie środki ochronne, zgodnie z Polskimi Normami w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

Do podjęcia takich działań zobowiązują pracodawcę odpowiednie rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), rozdz. 7 par. 35 ust. 8 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Według normy PN-E-05204

„Wszelkie elementy metalowe: urządzenia technologiczne, ich wyposażenie, przewody rurowe, pojemniki powinny być uziemione. To samo dotyczy elementów urządzeń technologicznych wykonanych z materiałów przewodzących (niemetalowych) – rezystancja „przejścia” między takimi elementami, o wartości 1 MΩ, zapewnia bezpieczne odprowadzenie ładunku elektrostatycznego”.

Procesy najbardziej zagrożone wybuchem w wyniku wyładowania elektrostatycznego

W przypadku materiałów sypkich:

 • mieszanie w różnego typu urządzeniach technologicznych,
 • przesypywanie (manualnie lub w urządzeniach mechanicznych do transportu grawitacyjnego),
 • przesiewanie (urządzenia sitowe),
 • rozpylanie (np. w suszarniach rozpyłowych),
 • transport materiałów sypkich lejami lub rynnami zsypowymi, przewodami rurowymi etc. (transport grawitacyjny lub pneumatyczny).

W przypadku cieczy i gazów:

 • załadunek i rozładunek cystern drogowych i kolejowych,
 • napełnianie i opróżnianie zbiorników, kegów i beczek; przelewanie,
 • mieszanie, dozowanie,
 • czyszczenie zbiorników/pojemników,
 • pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów,
 • przepływ w rurociągach i innych urządzeniach technologicznych.

Źródło: HAZEX