Druk 3D a Przemysł 4.0 w Raporcie Smart Industry Polska 2018

719

Przemysł 4.0 to rewolucja przemysłowa napędzana przez rozwój nowych technologii, wśród których na szczególną uwagę zasługują technologie addytywne, Internet rzeczy, rzeczywistość rozszerzona czy też Big Data z zachowaniem cyberbezpieczeństwa. Firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zainicjowała badanie „Smart Industry Polska 2018”, w ramach którego określono poziom innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, wynikający z wdrażania nowoczesnych technologii. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski raportu dot. roli technologii addytywnych w realizacji idei Przemysłu 4.0.

Respondentami badania byli decydenci odpowiedzialni za zarządzanie firmą w obszarze wdrażania innowacji, nowych technologii oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Byli to właściciele firm lub osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorów zarządzających, dyrektorów lub kierowników do spraw produkcji lub rozwoju. Bazując na wynikach badania, można stwierdzić, że przedsiębiorcy spodziewają się, że dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych przede wszystkim poprawi się jakość ich produktów i usług. Oczekują także zwiększenia wydajności pracy i obniżki kosztów.

Mniej przestojów i awarii podczas produkcji

Jednym z najważniejszych obszarów rozwoju przedsiębiorstwa wynikającym z wdrażania innowacyjnych technologii, wskazanym przez firmy średniej wielkości jest możliwość zmniejszenia liczby awarii i przestojów. W tym obszarze doskonale sprawdza się technologia druku 3D, która coraz częściej stanowi element prewencyjnej strategii utrzymania ruchu. Wielu producentów wykorzystuje drukarki 3D w produkcji nietypowych części zamiennych, zwłaszcza w sytuacjach gdy nie są już one dostępne, koszt ich zakupu jest zbyt wysoki lub czas oczekiwania na części do maszyn wykorzystywanych na linii produkcyjnej jest zbyt długi.


Wykres 1. Oczekiwane korzyści w zakresie technologii produkcji w związku z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań.

Automatyzacja i optymalizacja produkcji

Wśród najpowszechniej stosowanych technologii i rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstw najchętniej wykorzystywanych przez firmy średnie, respondenci wymienili automatyzację linii produkcyjnych, analitykę danych nakierowaną na optymalizację produkcji oraz oprogramowanie obniżające koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów. Technologia druku 3D, który jest relatywnie nowym rozwiązaniem okazała się bardziej istotna dla mikroprzedsiębiorstw (23% zadeklarowało jej stosowanie). Takie przedsiębiorstwa najczęściej koncentrują się na pojedynczych, często niszowych produktach udostępnianych w swojej ofercie. Wykorzystanie technologii druku 3D pozwala również na stosowanie spersonalizowanych rozwiązań względem oczekiwań poszczególnych klientów.


Wykres 2. Rodzaje technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Łatwość wdrożenia technologii

Za rozwiązanie najłatwiejsze w implementacji respondenci uznali analitykę danych w celu optymalizacji działań produkcyjnych (łącznie 41% badanych uznało to rozwiązanie za łatwe lub bardzo łatwe do wdrożenia). Kolejną technologią o najmniejszym stopniu trudności wdrożenia okazał się druk 3D (łącznie 39% odpowiedzi).


Wykres 3. Stopień trudności wdrożenia technologii.

Wzrost zysków

Uczestnicy badania „Smart Industry Polska 2018” zostali zapytani także o bezpośredni wpływ poszczególnych rozwiązań na poprawę rentowności firmy. W tym aspekcie średnie firmy wskazywały najczęściej robotyzację i automatyzację, zaś drukowanie 3D, Internet of Things czy zaawansowane technologie cyfrowe – wskazywały mikroprzedsiębiorstwa.


Wykres 4. Technologie o największym wpływie na wzrost zysków w podziale na wielkość firmy.

Warto przy tym przyjrzeć się odpowiedziom respondentów w odniesieniu do rodzaju reprezentowanego przemysłu. O największym przełożeniu technologii na dynamikę zysków firmy można mówić w przypadku firm z branży przemysłu ciężkiego. Niemal we wszystkich ocenianych technologiach wskazali oni wyższy wpływ na rentowność działalności niż respondenci reprezentujący przemysł lekki.


Wykres 5. Technologie o największym wpływie na wzrost zysków w podziale na rodzaj przemysłu.

Z wyników raportu jasno wynika, że respondenci często upatrują swoich szans na rozwój i innowacyjność właśnie w technologii druku 3D, która w zależności od wielkości danego przedsiębiorstwa spełniać ma inną rolę. Tak oto reprezentujący średnie przedsiębiorstwa częściej mówią o możliwości zmniejszenia liczby awarii i przestojów, zaś mikroprzedsiębiorstwa w technologii druku 3D upatrują szans na zwiększenie rentowności firmy. Jednocześnie wszyscy respondenci określają technologię druku 3D jako jedną z najłatwiejszych w implementacji.

Źródło: Raport Smart Industry Polska 2018
Vshaper