Eksploatacja czy dozór?

683

Często klienci pytają nas jakie właściwie świadectwa kwalifikacji są im potrzebne.. „eksploatacyjne czy dozorowe ?” Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. poz. 828, z późn.zm.), określa m.in. rodzaje prac i stanowisk, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie świadectw kwalifikacyjnych.

Stanowiska pracy podzielono na dwie grupy:

 • stanowisko EKSPLOATACJI,
 • stanowisko DOZORU.

EKSPLOATACJA…uczestnik stara się o jej uzyskanie wówczas gdy wykonuje się prace związane z montażem urządzeń, instalacji i sieci, a następnie je obsługuje. Eksploatacja to również utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego poprzez konserwację i remonty urządzeń a także  wykonywanie prac kontrolnych i pomiarowych. Osoby, które w swojej pracy zawodowej wykonują powyższe czynności, powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym tzw. eksploatacyjnym(E).

DOZÓR natomiast potrzebny jest to osobom kierującym i sprawującym nadzór nad czynnościami i pracami osób, które wykonują prace eksploatacyjne. To również stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Tacy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym tzw. dozorowym(D).

Jeśli osoba sprawująca nadzór nad pracą innych, wykonuje w ramach prac eksploatacyjnych czynności takie jak na stanowiskach eksploatacji,  powinna posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym zarówno dozorowym jak i eksploatacyjnym (E+D).

Rozporządzenie (Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) określa również rodzaje prac, przy wykonywaniu których niezbędne jest potwierdzenie kwalifikacji:

 • obsługa– to wszystkie czynności wykonywane podczas codziennej pracy, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska,
 • konserwacja– to wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci,
 • remonty– to wszystkie czynności związane z usuwaniem usterek i uszkodzeń urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,
 • montaż– to wszystkie czynności niezbędne podczas instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci,
 • prace kontrolno-pomiarowe– to wszystkie czynności niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Jeśli już wiemy jaki jest podział stanowisk oraz rodzaj prac, możemy wnioskować o sprawdzenie naszych kwalifikacji.

Wniosek na egzamin może złożyć zarówno osoba prywatna jak i wnioskodawcą może być zakład pracy, dlatego ofertę naszych szkoleń i egzaminów kierujemy do szerokiego grona osób prywatnych, mikro i małych przedsiębiorców, a także dużych firm i przedsiębiorstw,

KTO może przystąpić do egzaminów?

W eMKa Szkolenia do egzaminów może przystąpić osoba, która ukończyła 18 r. ż, odbyła jednodniowe szkolenie, które ma na celu zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy oraz w trakcie którego,  przypominamy uczestnikom najważniejsze zagadnienia obowiązujące w trakcie zdawania egzaminów.

Osoba przystępujące do egzaminu EKSPLOATCJI urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji na stanowiskach eksploatacji, powinna wykazać się wiedzą z zakresu:

 1. Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 2. Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 3. Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 4. Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 5. Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Osoby wnioskujące o świadectwa DOZORU urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji na stanowiskach dozoru, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 1. Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 2. Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 3. Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 4. Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 5. Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 6. Zasad postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 7. Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 8. Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Ważne!

Wymóg posiadania uprawnień energetycznych wynika z art. 54 ust 1 ustawy Prawo energetyczne, z dnia 10 kwietnia 1997 r. – osoby, które w czasie swojej pracy wykonują czynności związane z obsługą urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje odpowiednie do zakresu wykonywanych czynności potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez uprawnione komisje.

dozor

eMKa Szkolenia współpracuje z komisjami, które działają zgodnie z przepisami prawa energetycznego, są aktywne a ich członkowie to osoby z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi oraz szerokim doświadczeniem.

Źródło: eMKa Szkolenia