Kiedy ostatnio budynek którym zarządzasz bądź mieszkasz/pracujesz przeszedł kontrolę okresową?

635

Z końcem listopada upłynie termin przeprowadzenia jesiennej kontroli obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić przegląd jego stanu technicznego. Kontrole mogą przeprowadzić jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Sprawdź czy budynki, o które dbasz mają aktualne przeglądy!

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY I WŁAŚCICIELI

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i  niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu

Dodatkowym wymogiem jest prowadzenie książki obiektu budowlanego, która stanowi dokument służący do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Podczas kontroli Inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia usunięcia usterek i nieprawidłowości wykazanych podczas poprzedniej kontroli. Natomiast po kontroli należy niezwłocznie zawiadomić odpowiedni organ nadzoru budowlanego.

KONSEKWENCJE

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami określonymi przez Prawo budowlane. Niedopełnienie w/w obowiązku grozi grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Należy pamiętać, że zarówno zły stan obiektu, jak i brak terminowego przeglądu, podlegają karze grzywny. Kwestie finansowe to jeden z aspektów, myślę mniej dotkliwy od tego związanego z niebezpieczeństwem wypadku czy zagrożeniem życia ludzi. Oddanie obiektu do użytkowania to dopiero początek cyklu życia obiektu.

PRAKTYKA BUDOWLANA

Realizując usługi na obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak centra handlowe izakłady produkcyjne spotykamy się z różnymi rodzajami usterek. Najczęściej powstają one jeszcze na etapie realizacji obiektu. Niedokładność wykonania, niewłaściwe materiały czy też oszczędności, których konsekwencją są problemy w użytkowaniu.

W trakcie użytkowania na obiekt oddziaływają różne czynniki atmosferyczne – min. wiatr, deszcz, śnieg, niska temperatura oraz czynniki związane z użytkowaniem. Ludzie przebywający w obiekcie powodują niszczenie np. posadzek, pojazdy manewrujące przy budynku powodują uszkodzenie elewacji, niewłaściwie prowadzone czynności na połaci dachowej powodują uszkodzenie pokrycia itd. O ile jesteśmy w stanie przewidzieć typowe usterki o tyle ludzka inicjatywa bywa już bardzo nieprzewidywalna. Niejednokrotnie niewłaściwie podłączona reklama świetlna doprowadza do przeciążenia instalacji elektrycznej co może być przyczyną pożaru.

Od sprawności służb technicznych odpowiedzialnych za dany obiekt zależy to ile usterek wykryjemy oraz jaki będzie ich charakter. Zazwyczaj uchybienia, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia są usuwane na bieżąco. Gorzej bywa z małoistotnymi usterkami, które zaniedbywane z czasem mogąc urosnąć do trudnych i kosztownych w likwidacji, oraz usterkami, które nie są widoczne gołym okiem. Skutecznym przeciwdziałaniem w walce z usterkami jest badanie termowizyjne.

Poprawność przeprowadzenia kontroli to nie tylko bezpieczeństwo samego obiektu ale również bezpieczeństwo ludzi.

Źródło: Tuv Nord

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Wprowadź swoje imię